The picture shows Miki Suetsugu doing a Shuto Uke.
Articles
Women of Shotokan
Kumite
Makiwara Monday
Women of Shotokan
Women of Shotokan
Women of Shotokan
Women of Shotokan
Rika Usami & Miki Nakamachi
Women of Shotokan
Women of Shotokan