Shinji Akita in Malta
Karate Events
The picture shows Hiyori Kanazawa.
Women of Shotokan