The picture shows Miki Nakamachi performing kata during a tournament.
Kata