Gichin Funakoshi doing some Shotokan techniques during kumite
Articles
Articles
Is Shotokan effective?
Kumite
Articles