Master
Taiji Kase
Articles
Gichin Funakoshi was the founder of Shotokan Karate Do. He coined the Shotokan Karate Philosophy in a pacifistic way.
Articles
Hirokazu Kanazawa
Style